അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നസഞ്ചാരിയായ എന്റെ എഴുത്തിനു കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കണ്ടെന്നു വരുകയില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് .നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് ആ യാത്രയുടെ ഊർജ്ജം....

ആഗലേയം

hii.........
I like to feel the music flowing on my face;
I like flowers in spring,I like Rain
I like walking while raining.
I like delicious food; 
I like My land and its nature.


My Dreams...

Keep all my dreams so close to my heart, 
and never give up, when my life’s falling apart. 
my dreams give me strength to carry on, 
and help me find the future, my feel has gone. 

Build on those dreams that i hold so dearly, 
and i can able to see, my life more clearly. 
These are my tomorrows i will make today, 
and through the darkness, i can find my way. 

Nothing is impossible, as long as i believe; 
those felt unreachable are possible to achieve. 
Have faith in myself and trust in God’s love; 
reach for the stars blessed by Heaven aboveA Touching Story from a Father

My wife called, 'How long will you be with that newspaper? Will you come here and make your darling daughter eat her food?' 

I tossed the paper away and rushed to the scene. My only daughter Sindu looked frightened.

Tears were welling up in her eyes. In front of her was a bowl filled to its brim with Curd Rice. Sindu is a nice child, quite intelligent for her age. She has just turned eight. She particularly detested Curd Rice. My mother and my wife are orthodox, and believe firmly in the 'cooling effects' of Curd Rice! I cleared my throat, and picked up the bowl.

'Sindu, darling,why don't you take a few mouthful of this Curd Rice? Just for Dad's sake, dear.

Sindu softened a bit, and wiped her tears with the back of her hands.

'OK, Dad. I will eat - not just a few mouthfuls, but the whole lot of this.

But, you should...' Sindu hesitated. 'Dad, if I eat this entire curd Rice, will you give me whatever I ask for?'....

Oh sure, darling'.... 'Promise?'......... 'Promise'.

I covered the pink soft hand extended by my daughter with mine, and clinched the deal.

'Ask Mom also to give a similar promise', my daughter insisted.

My wife put her hand on Sindu's, muttering 'Promise'. Now I became a bit anxious.

'Sindu dear, you shouldn't insist on getting a computer or any such expensive items. Dad does not have that kind of money right now. OK?'

'No, Dad. I do not want anything expensive'.

Slowly and painfully, she finished eating the whole quantity.

I was silently angry with my wife and my mother for forcing my child eat something that she detested. After the ordeal was through, Sindu came to me with her eyes wide with expectation. All our attention was on her.

'Dad, I want to have my head shaved off, this Sunday!' was her demand.

'Atrocious!' shouted my wife, 'A girl child having her head shaved off? Impossible!' 'Never in our family!' my mother rasped.

'She has been watching too much of television. Our culture is getting totally spoiled with these TV programs!'

Sindu darling, why don't you ask for something else? We will be sad seeing you with a clean-shaven head.'

'No, Dad. I do not want anything else', Sindu said with finality.

'Please, Sindu, why don't you try to understand our feelings?'

I tried to plead with her.

'Dad, you saw how difficult it was for me to eat that Curd Rice'.

Sindu was in tears. 'And you promised to grant me whatever I ask for.

Now, you are going back on your words. Was it not you who told me the story of King Harishchandra, and its moral that we should honor our promises no matter what?'

It was time for me to call the shots.
'Our promise must be kept.'
'Are you out your mind?' chorused my mother and wife.

'No. If we go back on our promises, she will never learn to honor her own.

Sindu, your wish will be fulfilled.'

With her head clean-shaven, Sindu had a round-face, and her eyes looked big and beautiful.

On Monday morning, I dropped her at her school. It was a sight to watch my hairless Sindu walking towards her classroom. She turned around and waved. I waved back with a smile. Just then, a boy alighted from a car, and shouted, 'Sinduja, please wait for me!'

What struck me was the hairless head of that boy.
'May be, that is the in-stuff', I thought. 'Sir, your daughter Sinduja is great indeed!' Without introducing herself, a lady got out of the car, and continued,' That boy who is walking along with your daughter is my son Harish. He is suffering from... ... leukemia.' She paused to muffle her sobs.

Harish could not attend the school for the whole of the last month. He lost all his hair due to the side effects of the chemotherapy. He refused to come back to school fearing the unintentional but cruel teasing of the schoolmates.

'Sinduja visited him last week, and promised him that she will take care of the teasing issue.

But, I never imagined she would sacrifice her lovely hair for the sake of my son! Sir, you and your wife are blessed to have such a noble soul as your daughter.'

I stood transfixed. And then, I wept. 'My little Angel, you are teaching me how self-less real love is!'

*The happiest people on this planet are not those who live on their own terms but are those who change their terms for the ones whom they love..*
Love Touch And Inspire your FRIENDS "The life is short, the vanities of world are transient but they alone live who live for others; the rest are more dead than alive.Golf Balls

A professor stood before his philosophy class
and had some items in front of him.
When the class began, wordlessly,
He picked up a very large and empty mayonnaise jar
And proceeded to fill it with golf balls.He then asked the students, if the jar was full.
They agreed that it was.

The professor then picked up a box of pebbles and poured
them into the jar. He shook the jar lightly.
The pebbles rolled into the open Areas between the golf balls.
He then asked the students again if the jar was full. They agreed it was.
The professor next picked up a box of sand and poured it into the jar.
Of course, the sand filled up everything else.
He asked once more if the jar was full. The students responded with a unanimous ‘yes.’
The professor then produced two cups of coffee from under the table and poured the entire contents into the jar, effectively
filling the empty space between the sand. The students laughed.
‘Now,’ said the professor, as the laughter subsided,
‘I want you to recognize that this jar represents your life.
The golf balls are the important things - family,
children, health, Friends, and Favorite passions
Things that if everything else was lost and only they remained, Your life would still be full.
The pebbles are the other things that matter like your job, house, and car.
The sand is everything else –The small stuff.
‘If you put the sand into the jar first,’ He continued,
there is no room for the pebbles or the golf balls.
The same goes for life.
If you spend all your time and energy on the small stuff,
You will never have room for the things that are important to you.
So…
Pay attention to the things that are critical to your happiness.
Play With your children.
Take time to get medical checkups.
Take your partner out to dinner.
There will always be time to clean the house and fix the disposal.
‘Take care of the golf balls first –
The things that really matter.
Set your priorities. The rest is just sand.’
One of the students raised her hand and inquired what the coffee represented.
The professor smiled.
‘I’m glad you asked’.
It just goes to show you that no matter how full your life may seem,
there’s always room for a couple of cups of coffee with a friend.’
Please share this with other “Golf Balls”

I just did…


HOPE

Hope is reaching out again,
To learn to trust once more;
It's picking up the shattered dreams,
That lay scattered on the floor.


Hope is learning how to smile,
When tears have lingered long;
In finding you are weak no more,
For life has made you strong.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...