അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നസഞ്ചാരിയായ എന്റെ എഴുത്തിനു കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കണ്ടെന്നു വരുകയില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് .നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് ആ യാത്രയുടെ ഊർജ്ജം....

തിരഞ്ഞെടുത്തവ

കഥകള്‍
1.  ആട് ചിരി ...!
   By Samus     ഇവിടെ വായിക്കുക
2. പനിനീര്‍ പൊലെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി...!
   By Samus     ഇവിടെ വായിക്കുക
3.  കുപ്പിവള
     By Samus  ഇവിടെ വായിക്കുക
4. ഒരു ഹോസ്‌പിറ്റല്‍ കേസ്‌ ...! 
   By Samus    ഇവിടെ വായിക്കുക
5. അങ്ങനെ ഒരു അവധിക്കാലത്ത്‌ ..!
   By Samus    ഇവിടെ വായിക്കുക
6. രാജപ്പന്റെ പ്രണയം....! 
   By Samus    ഇവിടെ വായിക്കുക
7. ഇന്നത്തെ സ്‌പെഷ്യല്‍ മേയ്‌ഡ് ബൈ തങ്കപ്പന്‍...! 
   By Samus    ഇവിടെ വായിക്കുക
8. പ്രേമനും മുട്ടയും...!
   By 
Samus     ഇവിടെ വായിക്കുക
9. അര്‍ദ്ധ രാത്രിയിലെ ഒരു പുങ്കവിലാപം ....! 
   By Samus    ഇവിടെ വായിക്കുക
10. ഒരു കച്ചേരിയുടെ അന്ത്യം....! 
   By Samus    ഇവിടെ വായിക്കുക

11.  നട്ടപാതിരയിലൊരു യക്ഷി....! 
   By Samus    ഇവിടെ വായിക്കുക
------------------------------------------------------------------------------
കവിതകള്‍
1. പാദ സ്പര്‍ഷം ..!
   By Samus      ഇവിടെ വായിക്കുക
2. 
സ്നേഹിതാ നിനക്കായീ ...!
   By 
Samus        ഇവിടെ വായിക്കുക
3  കിളവന്‍ മരം..
    By Samus    ഇവിടെ വായിക്കുക


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...