അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്ത് സ്വപ്നസഞ്ചാരിയായ എന്റെ എഴുത്തിനു കൃത്യതയും, കയ്യടക്കവും ആസ്വാദ്യതയും കണ്ടെന്നു വരുകയില്ല , ക്രമേണ അവയിലേക്കു എത്തിപെടാനുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് .നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളുമാണ് ആ യാത്രയുടെ ഊർജ്ജം....

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 10, 2011

നിഴല്‍

എപോഴും   എന്നോടൊപ്പം എന്നുടെ
നിഴല്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു
പകലന്തിയോളം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഒടുവില്‍  ഈ  ഇരുട്ടില്‍  എന്നെ തനിചചാക്കി
കടന്നു പോയി .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...